0516-432190 / 0516-432697 of 06-51816421 info@alert-groep.nl

Ooit was er een snoepfabrikant die reclame maakte voor zijn product (Rang) met de slogan Rang is alleen Rang als er Rang op staat.
Dat is duidelijk. Minder duidelijk is dat soms met een dienstbetrekking. Zelfs als er een arbeidsovereenkomst is hoeft er geen sprake te zijn van een loondienstverband met alle rechten die daaraan zijn verbonden. Terwijl bij het ontbreken van een schriftelijke arbeidsovereenkomst er juist wel weer sprake van kan zijn.

Er zijn 3 elementen van belang bij een arbeidsovereenkomst.
1 Een werknemer moet zelf het werk uitvoeren waarvoor hij/zij is aangenomen
2 Er moet een gezagsverhouding zijn tussen werkgever en werknemer
3 De werknemer moet beloning ontvangen voor de verrichte arbeid
Daarnaast is het nog van belang hoe werkgever en werknemer uitvoering hebben gegeven aan hun overeenkomst.

“Onze” amateursporter voetbalt bij een club die hem een vergoeding geeft. Hij heeft hiervoor een jaarloonstrook ontvangen. De belastinginspecteur legt aan hem een aanslag op waartegen de voetballer in beroep gaat. Zijn argumenten zijn o.a:
Ik voetbal bij een amateurvereniging en dat is geen in het economisch verkeer verrichte arbeid.
Er is geen gezagsverhouding want de leiding is in handen van een bestuur dat bestaat uit vrijwilligers en die zijn niet voldoende professioneel om inhoudelijk sturing te geven.

De rechter geeft de inspecteur gelijk en motiveert dit als volgt.
    De voetballer moet zelf het werk verrichten en is verplicht deel te nemen aan de trainingen.
    Het bestuur van de vereniging heeft het gezag bij de trainer neergelegd.
Uit het Huishoudelijk Reglement en het Waarden en Normenbeleid van de club volgt dat de voetballer de aanwijzingen van zijn trainers moet opvolgen.
    De voetballer heeft een beloning ontvangen voor verrichte werkzaamheden.
De aanslag blijft in stand.

Let op! Het hangt steeds van de omstandigheden af of er wel of niet sprake is van loondienst verband. Zo kan het zijn dat er een arbeidsovereenkomst is waarin is geregeld dat instructies kunnen worden gegeven, dat er betalingen worden gedaan maar dat er toch geen loondienstverband is. Bijvoorbeeld omdat partijen geen uitvoering hebben gegeven aan wat in de arbeidsovereenkomst staat.